Main » Articles » My articles

Một Cách Đơn Giản Để Thay Đổi Phiên Bản Windows 7
Một Cách Đơn Giản Để Thay Đổi Phiên Bản Windows 7

Như hôm trước đã giới thiệu với các bạn cách thay đổi phiên bản Windows 7 này sang phiên bản Windows 7 khác mà không làm mất dữ liệu ổ đĩa C:. Cách đó hơi phức tạp, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách khác đơn giản hơn nhiều mà mình sưu tầm được từ một anh bạn hỗ trợ kỹ thuật của mình. Đó chính là dùng công cụ Windows 7 Downgrader, cái này anh ta tự viết nên các bạn yên tâm không có virus nha.giao diện phần mềm Windows 7 Downgrader

Ở đây là các phiên bản Windows 7 mà bạn có thể chọn để hạ cấp hay nâng cấp phiên bản windows 7 mà mình đang dùng ( trừ phiên bản Windows 7 Ultimate, vì nó là phiên bản cao nhất rồi nên chẳng ai muốn hạ xuống làm gì ).
Cách sử dụng : Chạy chương trình Windows 7 Downgrader, sau đó click vào phiên bản mà bạn muốn thay đổi, sau đó khởi động lại máy rồi cho đĩa Window 7 tương ứng với phiên bản mà bạn đã thay đổi để cài đặt lại máy ( nhớ chọn update khi cài đặt nhé ).

Lưu yù: moät soá phaàn meàm dieät virus coù theå nhaän dieän nhaàm coâng cuï naøy laø virus, neân khi duøng caùc baïn neân taïm thôøi disable phaàn meàm dieät virus ñi ñeå quaù trình downgrade ñöôïc thuaän lôïi. Ngoaøi ra, ñoái vôùi moät soá doøng maùy HP söû duïng card maøn hình Switchable cuûa ATI, caùc baïn neân gôõ boû Driver VGA ñeå khoâng gaëp loãi trong quaù trình downgrade, sau khi laøm xong thì caøi laïi laø ñöôïc

Chuùc caùc baïn thaønh coâng!!


Link Download: Tải xuống máy!


Category: My articles | Added by: khanhblue116 (2011-03-16)
Views: 701403 | Rating: 3.7/3
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]